Gemeente Vorden
Huisnummers
Geschiedenis
Samengesteld: G. A. Hoftijzer
No.1 Inventaris van de registers betreffende de bevolking 1806-1939


Inventaris van de registers betreffende de bevolking


1806-1939, aanwezig in het ECAL te Doetinchem

1.1 Tips voor de gebruiker


Inleiding


De gemeente was ingedeeld in vijf buurtschappen. In de registers zijn de huizen met hun bewoners opgenomen in volgorde van de huisnummering. Regelmatig zijn nieuwe registers aangelegd als de oude te onoverzichterlijk werden. Binnen de wijken was er vaak nog een nadere verdeling in "rotten". b.v. het Wolterinkrot, zoals vaak bij de huizen is aangegeven.


Index


Sinds 1881 is er van elke periode een klapper (index) waarin alfabetisch op de achternaam van de bewoners (voor vrouwen meestal de meisjesnaam) kan worden gezocht. Verwezen wordt naar de wijken A t/m E (soms 1 t/m 5) in dezelfde periode, de huisnummers en de nummers van de bladzijden.


Voor 1851 zijn slechts de inv.nrs. 2 en 8 als index te gebruiken, van inv.nr. 5 is een index gemaakt met de computer. Na 1930 zijn er kaartsystemen die alfabetisch zijn ingericht per gezinshoofd en waarbij indexkaarten voor andere inwoners zijn gemaakt.


Let op !:


Namen als de Wilde, Ten Have, Van Grotenhuis zijn in inv.nr. 2 te vinden onder D, T of V. !


Echter Van Dverveld staat onder de D.


Huisnummering


De huisnummering was aanvankelijk doorlopend door de hele gemeente maar sinds 1867 had elke wijk een eigen nummering.


De nummering werd regelmatig aangepast, in de periode 1861-1890 vinden we zelfs drie huisnummers per huis vermeld.


Voor inv. nr. 9 bevindt zich een lijst met de huisnummeringen "oud" (zeker sinds 1806), 1829 en 1839.
Zie ook de ordner met lijsten en overzichten van nummers en huisnamen in het Archief in het Old Vorden Huus.


In de meeste registers zij de namen der huizen opgegeven.


Wijkindeling


A. Dorp


B. Delden


C. Veldwijk


D. Mossel


E. Linde

a. Register volkstelling


N.B. zie ook inv. Nr. 9


1. Lijst van huizen in het Rigterambt Vorden met vermelding van eigenaar of hoofdbewoner, aantal zielen (personen), beesten (runderen) en paarden 1806


2. Lijst van inwoners van 12 jaar en ouder alfabetisch ingedeeld met verwijzing naar de huisnummers 1813, met enkele aanvullingen uit latere tijd - 1 deel. - N.B. Franstalig


3. Register van de volkstelling 1829 - 1 deel.


b. Registers van de naamsaanneming.


4. Registers van aanneming van geslachtsnamen 1812, 1826. - 2 delen in 1 band


c. Bevolkingsregisters


5. Lijst der inwoners van de gemeente Vorden opgemaakt den 26 november 1814. Bevolkingsregister 1814-1822 - 1 deel.


N.B. bevat aanvankelijk de huisnummers 1-326, uitgezonderd de nrs. 250-256 ( in de Wildenborch) die tot Laren behoorden. Per 1-1-1815 zijn deze huizen weer bij de gemeente Vorden ingedeeld en achter in het register bijgeschreven. Daar zijn ook te vinden de nrs. 391-394, die vanouds tot Laren behoorden, maar ook sinds 1818 bij Vorden zijn ingedeeld.


Wijkindeling


A. Dorp


B. Delden


C. Veldwijk


D. Mossel


E. Linde


6. Bevolkingsregister 1822-1830 - 1 deel.


7. Bevolkingsregister 1829-1839 - 1 deel.


8. Klapper (index) op mannelijke inwoners voorkomende in het bevolkingsregister 1826-1839. - 1 deel.


N.B. Verwijst naar de oude (inv. nr. 6) of de nieuwe huisnummers (inv. nr. 7)


9. Bevolkingsregister 1840-1850 - 1 deel.


N.B. Aangelegd als register van volkstelling


10-12. Bevolkingsregister 1844-1850 - 3 delen.


N.B. Het is aan te bevelen deze serie naast de inv. nrs. 14-18 te gebruiken, omdat er kleine verschillen zijn.


10. Wijk A


11. Wijk B en C.


12. Wijk D en E.


13-18. Bevolkingsregister 1851-1861 - 6 delen.


N.B. Zie ook inv.nrs. 10-12


13. Klapper (index) verwijst naar wijken 1-5


14. Wijk A (1)


15. Wijk B (2)


16. Wijk C (3)


17. Wijk D (4)


18. Wijk E (5)


19-24. Bevolkingsregister 1861-1890 - 6 delen.


19. Klapper (index)


20. Wijk A


21. Wijk B


22. Wijk C


23. Wijk D


24. Wijk E


25-31. Bevolkingsregister 1890-1910 - 7 delen.


25. Klapper (index)


26. Wijk A 1890-1899


27. Wijk A 1899-1910


N.B. Nieuwe huisnummering


28. Wijk B 1890-1899


29. Wijk C 1890-1910


30. Wijk D 1890-1910


31. Wijk E 1890-1910


32-37. Bevolkingsregister (1907) 1910-1921 - 6 delen.


32. Klapper (index)


33. Wijk A 1910-1821


34. Wijk B 1910-1921


35. Wijk C 1907-1921


36. Wijk D 1910-1921


37. Wijk E 1910-1921


38-44. Bevolkingsregister 1921-1930 - 7 delen.


38. Klapper (index)


39. Wijk A.


40. Wijk B..


41. Wijk C.


42. Wijk D. (fol. 1- 181)


43. Wijk D. (fol. 181- e.v.)


44. Wijk E.


d. Gezinskaarten, etc.


LET OP!


Op de microfiches van inv. nrs. 45-48 zijn steeds voor- en achterzijde van de kaarten naast elkaar zichtbaar.


45. Gezinskaarten A-Z, 1931-1939


46. Register klooster Kranenburg, 1930-1939


47. Dienstbodenregister, 1931-1939


48. Verblijfsegister, 1934-1937


.- 1 verzamelkaart, 1934-1935


.- 9 losse kaarten, 1936-1937


49. Indexkaarten met verwijzing naar gezinskaart of dienstbodenregister, 1931-1939


50. Vervallen indexkaarten van vertrokken of overleden personen, 1931-1939.2 Bevolkingsregister gemeente Vorden 1814-1822 (inv. nr. 5)


Alfabetische index

2.1 Toelichting


Alle namen van de personen die in dit bevolkingsregister zijn vermeld zijn letterlijk overgenomen, inclusief de kennelijk foutieve spellingen, achter de naam is het huisnummer vermeld waar de gegevens van die persoon zijn te vinden.

Soms zijn ook de overleden echtgenoten van de weduwen in de index opgenomen, namelijk als er een voornaam of voorletter bekend is, of als er geen kinderen met dezelfde achternaam onder dat huisnummer zijn vermeld.


Spelling


De y is doorgaans als ij geschreven en in het alfabet dan ook te vinden onder i-j behalve bij een naam als Sybilla


De schrijfwijze van de namen in dit register is vaak zeer willekeurig.


b..v. Danneke Dupont is dezelfde als Tanneke Du Pont en


De kinderen van Jan Grote Boerle staan vermeld als Boerle.

2.2 Huisnummering


Dit bevolkingsregister is ingedeeld in de volgorde van de huisnummering (reeds in 1806 toegepast. Zie bevolkingsregister nr. 1)


In deze periode is de huisnummering nog doorlopend door alle buurtschappen heen.


Dorp nrs. 1 - 63 kk


Delden nrs. 64 - 124


Veldwijk nrs. 125 - 196


Mossel nrs. 197 - 264


Linde nrs. 265 - 326


Enkele huisnummers komen op meerdere pagina's voor, zoals 66. Soms klopt de volgorde niet helemaal. B.v. 54c komt voor 54, 199a vindt men na 196.


De huizen in de "Wildenberg" (Wildenborch) bebehoorden tot 1811 onder buurschap Mossel, nrs. 259 t/m 256, doch zijn van 1811 tot 1 januari 1815 ingedeeld geweest bij de gemeente Laren (buurtschap Barchem). Nrs. 245 t/m 254. Daarom zijn deze aanvankelijk niet in dit register opgenomen, doch in 1918 achter in dit register (na nr. 326) opgenomen. Tevens zijn daar opgenomende huisnummers 391-394, die voordien steeds bij voornoemd buurtschap Barchem hebben behoord, doch in 1918 ook bij Vorden zijn ingedeeld.

2.3 Het begrip "Kamer".


In veel gevallen, zeker in het dorp, werd een woning door twee gezinnen bewoond. Het tweede gezin werd dan als wonende in de "kamer" vermeld. In deze index is dit met de letter k aangeduid.


In een enkel geval geeft dat verwarring: 63k vindt mem op drie plaatsen: 63 kamer na 63 - 63 kamer na 63b ((Spijkerman, Visser, Gaijkhorst.)


63 k# (het # teken is in de index toegevoegd omdatt het hier geen kamer betreft, maar het huis na nummer 63i (Romville, Linterman, Velhorst)


Tenslotte betekent 63kk: de kamer van 63k!

2.4 Boerderij- of huisnamen.


In enkele gevallen is in dt register bij het huisnummer ook de naam van het huis vermeld. Soms is deze in een verwijzing in de index opgemomen.


Andere namen kunt u vinden in lijsten in de ordner "Huisnummering, Huisnamen" in het Oud Vorden Archief.


Vorden, februari 1997 - J. Eefting, streekarchivaris.3
Huisnummering Gemeente Vorden 1850


(Gemeentearchief Vorden, inv. Nr. 210 blz. 179-188, notulen gemeenteraad van 20 juni 1850 punt 6)


Het oude (van 1839) en nieuwe huisnummering en indeling in rotten.


De nieuwe huisnummers zijn gebruikt tot 1867.


Punt 6:


Doet de Burgemeester het voorstel, om, daar, overeenkomstig Kon. Besluit van 22 deels 28 augustus 1829 staatsblad no. 64 een nieuw register van bevolking zal worden opgericht.


Voor de opmaking van nieuw vast te stellen een meer gelijkmatiger verdeeling van de Gemeente in rotten dan de oude thans nog bestaande indeeling in rotten zulks wel op de wijze door 2e rot Den Raad voorgedragen en nader aangeduid door een kaart der Gemeente waarop de gewenste indeling is genoteerd zomede door lijsten bevattende de woningen die door die verdeling in die nieuw rotten zouden vallen met vermelding van dezelfve nieuwe en oude nummers in de rotten, waaronder de huizen volgens de oude verdeling behoren:


Waarop de Gemeenteraad,


na overweging van het gedane voorstel en op animatie der bij hetzelde overgelegde stukken zich allerzins daarmee verenigd en dienovereenkomstig besloten heeft te bepalen


a. dat de oude verdeling der Gemeente in vijf buurtschappen, als het Dorp, Delden, Veldwijk, Mossel en Linde zal blijven als tot dusver bestaand


b. voorts dat het Dorp genaamd Wijk A zal blijven bestaan uit een rot, waarvoor als rotmeester wordt gecontinueerd Swwert Looman bevattende rot ook de volgende woningen: Zie lijst: Huisnummers Wijk A 1850